Velkommen til Gauldalen   

Forollhogna forbindes ofte med imponerende gevir og tunge reinsdyr. Ikke noe sted i Norge blir reinsbukkene større. Det sier noe om hvor rikt og livskraftig dette fjellområdet er for annet liv. I det åpne og tilnærmet urørte fjellområdet, på grensa mellom Hedmark og Sør-Trøndelag, finnes et variert plante og dyreliv. I fjelldalene inntil nasjonalparken er det et levende og tradisjonsrikt setermiljø med store opplevelsesverdier.

Forollhogna nasjonalpark presenterer detaljerte tur- og aktivitetsbeskrivelser fra området rundt Forollhogna nasjonalpark i sin turapp. Planlegg friluftsaktiviteter og fjellturer, eller la deg inspirere med applikasjonen Forollhogna nasjonalpark - se link:
https://play.google.com/store/apps/details?id=no.rocketfarm.turapp.instance.stryn


I vannene fiskes det fjellørret, og hver høst feller jegere den årlige kvoten med reinsdyr og bidrar med det til at reinsdyrstammen ikke blir større enn områdets bæreevne.  Lett tilgjengelig, og med et variert terreng, byr Forollhogna på rike naturopplevelser for både store og små fjellvandrere. Pilegrimsleden til Nidaros (Østerdalsleden) krysser nasjonalparken.

Mellom avrunda og bølgende fjell ligger frodige myrer og blanke fjellvann. I fjellsidene sildrer småbekker ned mot skogkledte seterdaler som stråler utover mot fjellbygdene i Nord-Østerdalen og Gauldalen.


PLANTELIV:  Næringsrik berggrunn

Berggrunnen er næringsrik og forvitrer lett. Det gir et variert og spennende planteliv. På de høyeste toppene (Forollhogna 1332 moh) dominerer mose, lav og hardføre høyfjellsplanter. Ned etter fjellsidene blir vegetasjonen frodig med innslag av vier og kjerr. I dalbunnen og ut over myrene vokser fjellbjørk og høge stauder langs elvebredden. Blant plantene i nasjonalparken finnes flere sjeldne arter, enkelte av disse er oppført på nasjonale lister over truete arter.

FUGLELIV:  Yrende liv på fjellmyrene

Fjellet er også rikt på små og store våtmarksområder. På de mange fjellmyrene er det et yrende liv av ender og vadefugler. Av de 4 kjente artene med fjellender i Norge, hekker samtlige innenfor grensene av nasjonalparken. Også rovfuglene lever godt i området og kongeørn, jaktfalk og myrhauk er stadig på leiting etter byttedyr blant rein, fugl og smågnagere.

DYRELIV:  Godt fjell for dyrelivet

Med det rike og varierte plantelivet ligger forholdene godt til rette for et rikt dyreliv. Norge har et særlig internasjonalt ansvar for å ta vare på leveområdene til den ville, arealkrevende og sårbare fjellreinen.


Forollhogna er ett av få steder i landet hvor villreinstammen fremdeles har intakte sommer- og vinterbeiter i et sammen-hengende område uten veier eller andre tyngre inngrep.or framtida er det viktig at vi unngår ny bruk av Forollhogna nasjonalpark som ikke er i tråd med fjellbygdenes beste tradisjoner for å verne om reinsfjellet. Jerv og fjellrev finnes også rundt Forollhogna selv om antallet er svært begrenset.

HISTORIE: Et viktig fjellområde for bygdene

Gjennom generasjoner har fjellområdet vært viktig for jakt og fangst, og som beiteområde for bufe fra seterdalene som omkranser nasjonal-parken.
Det finnes spor etter jakt og fangst fra gammelt av, og senere spor etter samisk aktivitet. I dag beiter sau på irrgrønne snøleier sommerstid og lokalbefolkningn bruker området til jakt og fiske.


Lokal forvaltning av Forollhogna Nasjonalpark